• Máte výučný list no potrebujete sa kvalifikovať aj v inom odbore?

    Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy ponúka skrátené štúdium v externej forme v nasledujúcich odboroch:

    2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

    6444 H čašník, servírka

    6445 H kuchár

    Štúdium je organizované pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom alebo študijnom odbore a pre uchádzačov o štúdium v študijných odboroch, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len odborné predmety.

    Dĺžka štúdia :

    • minimálne 1 rok
    • maximálne 2 roky

    Získate :

    • v 1. roku štúdia vysvedčenie o záverečnej skúške (v odbore 2683 H 11 získate osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti)
    • v 2. roku štúdia výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške (v odbore 2683 H 11 získate osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti)

    Prihlášku môžete podať v 2 termínoch :

    • do 31. mája 2023 – platí pre absolventov stredných škôl
    • do 31. júla 2023  – uchádzači, ktorí z opodstatnených dôvodov nestihli 1. termín podania prihlášok a ktorých neprijali na vysokú školu

    Doklady potrebné na zaradenie do prijímacieho konania :

    • žiadosť o prijatie na štúdium
    • prihláška na štúdium (stiahni nižšie)
    • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (na prihláške)

    doklady o dosiahnutom vzdelaní : overená kópia výučného listu, prípadne maturitného vysvedčenia

    Dokumenty môžete podať osobne, poslať poštou (Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy) alebo elektronickou poštou (skola@eduram.sk)

  • Prihláška na štúdium