• Odbor určený pre absolventov učebných odborov mechanik elektronických zariadení, elektromechanik.
        Absolvent nájde uplatnenie v elektrotechnických podnikoch, v rôznych podnikoch ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej úrovne, alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.

    Základné údaje o štúdiu

    Školský vzdelávací program   ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA
    Kód a názov ŠVP   26 Elektrotechnika
    Stupeň vzdelania   úplne stredné odborné vzdelanie
    Dĺžka štúdia   2 roky
    Forma štúdia   denná, externá
    Spôsob a podmienky ukončenia štúdia   maturitná skúška
      úspešné absolvovanie príslušného ŠkVP
    Doklad o získanom vzdelaní   vysvedčenie o maturitnej skúške
    Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie)   vysokoškolské štúdium najmä elektrotechnického smeru
      pomaturitné štúdium

    Učebný plán

    Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
    1. 2.     spolu
    Všeobecné vzdelávanie 13 12     25
    Jazyk a komunikácia          
    slovenský jazyk a literatúra 3 3     6
    prvý cudzí jazyk 3 3     6
    konverzácia v cudzom jazyku 1 1     2
    Človek a spoločnosť          
    občianska náuka 1 1     2
    Človek a príroda          
    fyzika 1 -     1
    Matematika a práca s informáciami          
    matematika 2 2     4
    informatika 1 1     2
    Zdravie a pohyb          
    telesná a športová výchova 1 1     2
    Odborné vzdelávanie 20 21     41
    Teoretické vzdelávanie 14 15     29
    ekonomika 2 2     4
    elektronika 3 2     5
    elektrické merania 2 2     4
    automatizácia 2 2     4
    elektrické stroje a prístroje 3 3     6
    elektronické zariadenia 2 4     6
    Praktická príprava 6 6     12
    odborná prax 6 6     12
    Disponibilné hodiny 10 10     20
    Spolu 33 33     66