• Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov je národný projekt spolufinancovaný z prostriedkov sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1: Vzdelávanie; Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy; Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

      Cieľom národného projektu je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy na materských, základných a stredných školách. Implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania projekt zabezpečí prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.