• Profil a uplatnenie absolventa: absolvent je pripravený samostatne vykonávať všetky jednoduché pomocné stavebné práce, ktoré súvisia s prípravnými stavebnými prácami v oblasti zemných prác, betonárskych prác, pri murovaní, omietaní, ale aj pri prestavbách budov a ich zatepľovaní.

    Základné údaje o štúdiu

    Školský vzdelávací program   
    Kód a názov ŠVP   
    Stupeň vzdelania   nižšie stredné odborné vzdelanie
    Dĺžka štúdia   2 roky
    Forma štúdia   denná
    Spôsob a podmienky ukončenia štúdia   záverečná skúška
      úspešné absolvovanie príslušného ŠkVP
    Doklad o získanom vzdelaní   vysvedčenie o záverečnej skúške
      
    Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie)   po úspešnom absolvovaní doplnkového kurzu, ktorým sa úspešne ukončí II. stupeň základnej školy, môže žiak pokračovať vo vzdelávacom programe na úrovni ISCED 3C

    Učebný plán

    Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
    1. 2.     spolu
    Všeobecné vzdelávanie 2,5 2,5     5
    Jazyk a komunikácia          
    slovenský jazyk a literatúra 0,5 0,5     1
    Človek a hodnoty          
    etická výchova/náboženská výchova 1 -     1
    Človek a spoločnosť          
    občianska náuka - 1     1
    Matematika a práca s informáciami          
    matematika 0,5 0,5     1
    Zdravie a pohyb          
    telesná a športová výchova 0,5 0,5     1
    Odborné vzdelávanie 27,5 27,5     55
    Teoretické vzdelávanie 3,5 3,5     7
    ekonomika 0,5 0,5     1
    materiály 1 1     2
    stroje a zariadenia 1 1     2
    odborné kreslenie - 1     1
    technológia 1 -     1
    Praktická príprava 24 24     48
    odborný výcvik 24 24     48
    Disponibilné hodiny 2 3     5
    Spolu 30 30     60
    Účelové kurzy/ učivo          
    Kurz pohybových aktivít v prírode 35 -     35
    Kurz na ochranu života a zdravia - 18     18
    Účelové cvičenie 6 6     12