• Uplatnenie absolventa pri výkone jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v oblasti spoločného stravovania

    Učebný plán

    Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
    1. 2.     spolu
    Všeobecné vzdelávanie 5 4 4   13
    Jazyk a komunikácia          
    slovenský jazyk a literatúra 1 1 1   3
    Človek a hodnoty          
    etická výchova/náboženská výchova 1 - -   1
    Človek a spoločnosť          
    občianska náuka 1 1 1   3
    Matematika a práca s informáciami          
    matematika 1 1 1   3
    Zdravie a pohyb          
    telesná a športová výchova 1 1 1   3
    Odborné vzdelávanie 25 26 26   77
    Teoretické vzdelávanie 4 5 5   14
    ekonomika - 1 1   2
    technológia 1 2 3   6
    potraviny a výživa 1 1 1   3
    zariadenia závodov 1 - -   1
    stolovanie 1 1 -   2
    Praktická príprava 21 21 21   63
    odborný výcvik 21 21 21   63
    Disponibilné hodiny 3 4 4   11
    Spolu 30 30 30   90
    Účelové kurzy/ učivo          
    Kurz pohybových aktivít v prírode 35 - -   35
    Kurz na ochranu života a zdravia - - 18   18
    Účelové cvičenie 6 6 6   18