• Absolvent ovláda funkciu a konštrukciu rôznych typov el. strojov a prístrojov, rozvod elektrickej energie, ako aj zásady jej využitia. Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní vykonávať nastavovanie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného odboru.
          Študijný odbor je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým (nie farbosleposť) , sluchovým, resp. iným telesným postihnutím, ako aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
    Uplatnenie: Vo všetkých podnikoch s elektrotechnickou výrobou.

    Základné údaje o štúdiu

    Školský vzdelávací program   SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA
    Kód a názov ŠVP   26 Elektrotechnika
    Stupeň vzdelania   úplne stredné odborné vzdelanie
    Dĺžka štúdia   4 roky
    Forma štúdia   denná
    Spôsob a podmienky ukončenia štúdia   maturitná skúška
      úspešné absolvovanie príslušného ŠkVP
    Doklad o získanom vzdelaní   vysvedčenie o maturitnej skúške
      výučný list
    Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie)   vysokoškolské štúdium najmä elektrotechnického smeru
      pomaturitné štúdium

    Učebný plán - zameranie na automatizačnú techniku

    Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
    1. 2. 3. 4. spolu
    Všeobecné vzdelávanie 15,5 15,5 12,5 10,5 54
    Jazyk a komunikácia          
    slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
    cudzí jazyk 4 4 4 4 16
    Človek a hodnoty          
    etická výchova/náboženská výchova 1 1 - - 2
    Človek a spoločnosť          
    dejepis 1 1 - - 2
    občianska náuka 1 1 1 - 3
    Človek a príroda          
    fyzika 1 1 1 - 3
    Matematika a práca s informáciami          
    matematika 2 2 2 2 8
    informatika 1 1 - - 2
    Zdravie a pohyb          
    telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 1,5 6
    Odborné vzdelávanie 17,5 17,5 20,5 22,5 78
    Teoretické vzdelávanie 11,5 9,5 4,5 8,5 34
    ekonomika - - - 2 2
    technické kreslenie 2 1 - - 3
    výpočtová technika 1,5 1,5 - - 3
    základy elektrotechniky 3 3 - - 6
    technológia 2 - - - 2
    elektrické merania - 1 1 - 2
    základy elektroniky 3   - - 3
    základy automatického riadenia - 2 1,5 - 3,5
    grafické systéma v automatizačnej technike - - - 1,5 1,5
    riadiace systémy - 1 1 2 4
    programovanie automatizačných zariadení - - 1 3 4
    Praktická príprava 6 8 16 14 44
    cvičenia z elektrických meraní - 2 2 - 4
    odborný výcvik 6 6 14 14 40
    Disponibilné hodiny 7 6 6,5 4,5 24
    Spolu 33 33 33 33 132
    Účelové kurzy/ učivo          
    Kurz pohybových aktivít v prírode 35 - - - 35
    Kurz na ochranu života a zdravia - - 18 - 18
    Účelové cvičenie 12 12 - - 24

    Učebný plán - zameranie na silnoprúdovú techniku

    Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
    1. 2. 3. 4. spolu
    Všeobecné vzdelávanie 15,5 15,5 12,5 10,5 54
    Jazyk a komunikácia          
    slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
    prvý cudzí jazyk 3 3 3 3 12
    konverzácia v cudzom jazyku 1 1 1 1 4
    Človek a hodnoty          
    etická výchova/náboženská výchova 1 1 - - 2
    Človek a spoločnosť          
    dejepis 1 1 - - 2
    občianska náuka 1 1 1 - 3
    Človek a príroda          
    fyzika 1 1 1 - 3
    Matematika a práca s informáciami          
    matematika 2 2 2 2 8
    informatika 1 1 - - 2
    Zdravie a pohyb          
    telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 1,5 6
    Odborné vzdelávanie 17,5 17,5 20,5 22,5 78
    Teoretické vzdelávanie 11,5 9,5 4,5 8,5 34
    ekonomika - - - 2 2
    technické kreslenie 2 1 - - 3
    základy elektrotechniky 5,5 - - - 5,5
    technológia 2 - - - 2
    elektrické merania - 1 1 - 2
    základy elektroniky 2 4 - - 6
    elektrické stroje a prístroje - 3,5 3,5 - 7
    grafické systéma v silnoprúdovej technike - - - 1,5 1,5
    využitie elektrickej energie - - - 5 5
    Praktická príprava 6 8 16 14 44
    cvičenia z elektrických meraní - 2 2 - 4
    odborný výcvik 6 6 14 14 40
    Disponibilné hodiny 7 6 6,5 4,5 24
    Spolu 33 33 33 33 132
    Účelové kurzy/ učivo          
    Kurz pohybových aktivít v prírode 35 - - - 35
    Kurz na ochranu života a zdravia - - 18 - 18
    Účelové cvičenie 12 12 - - 24