• Odbor je zameraný na výchovu hotelovo a ekonomicky kvalifikovaných odborníkov s orientáciou na manažérske pôsobenie v oblasti cestovného ruchu.

    Uplatnenie: v rôznych strediskách cestovného ruchu (hoteloch, penziónoch) ako hotelový manažér, referent cestovného ruchu, hoteliér, ale aj v iných odvetviach NH v štátnom a súkromnom sektore.

    Základné údaje o štúdiu

    Školský vzdelávací program   MARKETING
    Kód a názov ŠVP   64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
    Stupeň vzdelania   úplne stredné odborné vzdelanie
    Dĺžka štúdia   4 roky
    Forma štúdia   denná
    Spôsob a podmienky ukončenia štúdia   maturitná skúška
      úspešné absolvovanie príslušného ŠkVP
    Doklad o získanom vzdelaní   vysvedčenie o maturitnej skúške
      výučný list
    Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie)   vysokoškolské štúdium najmä ekonomického smeru
      pomaturitné štúdium

    Učebný plán

    Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
    1. 2. 3. 4. spolu
    Všeobecné vzdelávanie 16,5 15,5 11,5 10,5 54
    Jazyk a komunikácia          
    slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
    prvý cudzí jazyk 3 3 3 3 12
    konverzácia v cudzom jazyku 1 1 1 1 4
    Človek a hodnoty          
    etická výchova/náboženská výchova 1 1 - - 2
    Človek a spoločnosť          
    dejepis 1 1 - - 2
    občianska náuka 1 1 1 - 3
    Človek a príroda          
    geografia 2 1 - - 3
    Matematika a práca s informáciami          
    matematika 2 2 2 2 8
    informatika 1 1 - - 2
    Zdravie a pohyb          
    telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5 1,5 6
    Odborné vzdelávanie 16,5 17,5 21,5 22,5 78
    Teoretické vzdelávanie 10,5 10,5 6,5 6,5 34
    ekonomika 3 2 1,5 2 8,5
    marketing 1,5 2 2 1,5 7
    služby a cestovný ruch 2 2 - 1 5
    administratíva a korešpondencia 2 2 - - 4
    manažment podnikov cestovného ruchu - 1,5 2 2 5,5
    účtovníctvo 1   - - 1
    geografia cestovného ruchu - 1 - - 1
    hospodárska geografia 1 - - - 1
    tovaroznalectvo - - 1 - 1
    Praktická príprava 6 7 15 14 44
    cvičenia z účtovníctva - 1 1 2 4
    odborný výcvik 6 6 14 14 40
    Disponibilné hodiny 6 6 6 6 24
    Spolu 33 33 33 33 132
    Účelové kurzy/ učivo          
    Kurz pohybových aktivít v prírode 35 - - - 35
    Kurz na ochranu života a zdravia - - 18 - 18
    Účelové cvičenie 12 12 - - 24