• Hodina deťom
    • Hodina deťom

     22. 10. 2021

     21. októbra sa uskutočnila každoročná pokladničková zbierka Hodina deťom.V minulom roku, bola iba virtuálne, a tento rok sme sa aj my rozhodli pomôcť vyzbierať príspevky na našej škole a v uliciach mesta Krompachy. Spolu sa nám tak podarí pomôcť deťom, ktoré to potrebujú a vyrastajú len s jedným rodičom. Hodina deťom je celoročná zbierka, takže môžete prispieť svojou SMS na číslo 800 a darujete 4 € na pomoc deťom a mladým ľuďom v krízových situáciách a akútnom ohrození. Všetky aktuálne podporené projekty sú na internetovej stránke www.hodinadetom.sk.

     Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina deťom.

   • Záložka do knihy spája slovenské školy
    • Záložka do knihy spája slovenské školy

     21. 10. 2021

     Tento rok si pripomíname výročie významných osobnosti slovenskej literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia). Táto téma tohtoročného celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“ nás veľmi zaujala a potešila zároveň,. Do projektu sa naša škola zapája pravidelne. Cieľom projektu je podpora čítania, a rozvoj čitateľskej gramotnosti pomocou takýchto doplnkových aktivít vo vyučovaní. Vhodnou témou je povinná maturitná autorka Timrava, čo je veľké plus pre stredné školy pri príprave na maturitné skúšky. Záložky boli doplnkom hodín, kde sme danú tému preberali a čítali si úryvky z diela Timravy – Ťapákovci, a od Hviezdoslava báseň Pozdrav. Žiaci vyrobili záložky ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému. Ich výroba bola veľmi kreatívna. Záložky vytvárali žiaci na hodinách slovenského jazyka a v krúžku, no niektorí pokračovali v práci aj doma vo svojom voľnom čase. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci navštívili počas hodiny slovenského jazyka a literatúry školskú knižnicu. Čítali sme nahlas úryvky. Pozreli sme si prezentácie s komentárom k dielam. Práca na záložkách bola oživením vyučovacej hodiny a – čo je najpodstatnejšie – motivovala žiakov pri zvyšovaní čitateľskej a informačnej gramotnosti. Žiaci na záložky kreslili rôznymi prostriedkami – fixkami, farbičkami, ceruzou, lepili, strihali a pod. Výsledné dielka boli veľmi pekné. V školskej knižnici sme zorganizovali výstavku všetkých záložiek. Použili sme ich zároveň aj ako výzdobu pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a následne sme ich poslali partnerskej škole SSOŠ polytechnická DSA v Nitre.

     Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Záložka do knihy spája slovenské školy.

   • #Erasmusdays 2021
    • #Erasmusdays 2021

     20. 10. 2021

     V dňoch 14. a 15. októbra 2021 sa naša Súkromná spojená škola EDURAM zapojila do výzvy #Erasmusdays 2021. Je to jedno z 93 podujatí škôl a organizácii na Slovensku. Aj takýmto spôsobom môžeme Slovensko zviditeľniť na mape Európy a konkrétne aj našu školu. Cieľom podujatia bolo zapojiť našu školu do ekologických aktivít, propagovať uskutočnené mobility v roku 2013 a 2017 a zároveň plánovať ďalšie. Podujatie pozostávalo z viacerých častí.
     Prvou bola prezentácia úspešných mobilít, do ktorých sa škola v minulosti zapojila prostredníctvom
     #ErasmusplusSK projektov. V rokoch 2013 a 2017 sa študenti našej školy zúčastnili dvojtýždňového pobytu v Londýne. Študenti tam vykonávali odbornú prax, pracovali na vopred dohodnutých pracoviskách, ktoré mali najbližšie k ich študijným odborom. Ubytovaní boli v anglicky hovoriacich rodinách. Precvičovali a zlepšili si svoje vedomosti a schopnosti v anglickom jazyku. Spoznali novú kultúru, získali nové priateľstvá. Nadobudli schopnosti, ktoré uplatnia v osobnom i profesijnom živote. Posledný schválený projekt v roku 2019 nebol zrealizovaný pre pandémiu Covid-19. Výstavka z projektov je nastálo umiestnená v priestoroch školy. Pozreli si ju aj súčasní študenti, a vypočuli si sprievodné slovo k fotografiám z mobilít.
     Ďalšou časťou podujatia bol #Green Erasmus. Študenti našej školy v snahe zlepšiť ekológiu vyzbierali v okolí školy odpadky a predmety, ktoré do prírody nepatria. Rozprávali sa o dôležitých témach akými je klimatická zmena, zdravie, súčasná situácia spojená s pandémiou a jej dopad na Erasmus+ mobility.
     Poslednou časťou nášho podujatia je každoročná darcovská akcia „Kvapka krvi“, ktorú organizuje škola v spolupráci s Národnou transfúznou službou. Darcovskú akciu sme mali plánovanú v aule školy. Táto aktivita sa z dôvodu protipandemických opatrení neuskutočnila v školskom prostredí. Darovania krvi sa môžu zúčastniť žiaci a zamestnanci školy individuálne v zdravotníckom zariadení.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album #Erasmusdays 2021.

     Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská

   • Október – mesiac úcty k starším
    • Október – mesiac úcty k starším

     13. 10. 2021

     Október je mesiacom úcty k starším a členky klubu Únie žien v Krompachoch pripravili pri tejto príležitosti výstavku ručných prác, výšiviek, obrazov, predmetov dennej potreby v kuchyni – váhy, hrnce, príbory, a mnohé iné, ktoré nám približujú už časy minulé. Žiaci našej školy navštívili túto výstavku a pozorne si vypočuli sprievodné slovo. Šikovné ruky našich dôchodcov dokážu aj vo vyššom veku vytvoriť nádherné a vzácne práce vytvorené rôznymi technikami ako sú maľba, keramika, paličkovanie, výšivky, šperky a iné skvosty ľudovej tvorivosti. Bolo čo obdivovať. Našou návštevou sme ich potešili a aspoň svojim záujmom podporili pri tejto príležitosti mesiaca úcty k starším.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Október – mesiac úcty k starším.

   • Cezpoľný beh žiačok a žiakov SŠ
    • Cezpoľný beh žiačok a žiakov SŠ

     11. 10. 2021

     Dňa 7.10.2021 sa na Košiarnom briežku konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov. Dievčatá mali na programe jeden okruh (2,5km) a chlapci dva okruhy (5km) v členitom teréne. Naša škola v obidvoch kategóriach neodchádzala s prázdnymi rukami. Dievčatá si vybehali výborné 3. miesto ( Simona Ferčáková I.B, Daniela Jonášová I.B ) a chlapci ešte kvalitnejšie 2.miesto ( Samuel Slebodník II.B, Oliver Žaludek II.B ). Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a vidíme sa na ďalšej športovej súťaži.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Cezpoľný beh žiačok a žiakov SŠ .

   • Deň európskych jazykov
    • Deň európskych jazykov

     5. 10. 2021

     Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy vyhlásila od roku 2001 - 26. september za  Európsky deň jazykov. Podľa výroku nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“ Ovládanie jazyka nám pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti.

     Na hodinách nemeckého jazyka sme v dňoch 27. 9. – 30. 9. 2021 so žiakmi diskutovali o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Na hodinách žiaci vytvárali projekty na zadané témy, hrali hry a taktiež spievali piesne. V rámci autentickejšej atmosféry sme si vyzdobili triedu vlajkami nemecky hovoriacich krajín, ktoré vyhotovili žiaci a v pozadí pri tvorbe projektov nám hrali nemecké piesne.

     Na hodinách anglického jazyka v triedach I. CM, II. CM a IV. CM  bolo úlohou žiakov  získať základné informácie o pridelenom európskom jazyku v angličtine. Získané vedomosti následne prezentovali svojím spolužiakom. Vypočuli si aj nahrávky rôznych jazykov. Ďalšou úlohou bolo zistiť ako sa v iných jazykoch povie slovo "AHOJ". Hodiny sa žiakom páčili, overili si svoje vedomosti a naučili sa niečo nové. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry žiaci boli rozdelení do skupín. Pozreli sme si videa v cudzích jazykoch a potom pracovali na konkrétnych zadaniach. Žiaci pochopili, že jazykové vzdelávanie je prínosom a človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa učil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite, vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá, kontakty a otvorí nové možností. Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom každého – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň európskych jazykov.

   • Svetový deň cestovného ruchu
    • Svetový deň cestovného ruchu

     29. 9. 2021

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň cestovného ruchu.

     Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý si každoročne pripomíname 27 septembra si žiaci II.CM pripravili prezentácie o krajinách, ktoré kedysi navštívili. Súčasťou akcie bola aj výstavka upomienkových predmetov z rôznych kútov sveta. Žiaci aktívnou a pútavou formou porozprávali o svojich dovolenkových zážitkoch a diskutovali o aktuálnej nepriaznivej situácii v rozvoji cestovného ruchu zapríčinenej koronavírusom.

                                                                                                                Laura Dolinská II.CM

    • Baristický kurz

     26. 9. 2021

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Baristický kurz.

     Od 20.9.2021 - 24.9.2021 sme na našej škole organizovali kurz Barista, pod odborným vedením lektora Academy of Coffee.  Všetkým, ktorí kurz  úspešne absolvovali a získali certifikát, srdečne blahoželáme, veríme, že nadobudnuté zručnosti budú aplikovať v praxi a ďalej rozvíjať. Lektorovi Academy of Coffee, Jánovi Fuksovi patrí veľkééé ďakujem ❤.

   • Základný kurz Barista
    • Základný kurz Barista

     16. 9. 2021

     Dátum konania: 20.9.2021 . 23.09.2021

     Lektor: Academy of Coffee

     Program:

     20.9.2021  teoretická časť - čas konania: 15:00 - 17.00 hod
     21.9.2021 praktická časť I. skupina 8.00 hod - 12:00 hod, II. skupina 15:00 - 19:00 hod.
     22.9.2021 praktická časť I. skupina 8:00 - 12:00 hod. , II. Skupina  15:00 -19:00 hod.
     23.9.2021 skúška  a odovzdávanie certifikátov

     Ak má ešte niekto záujem (okrem prihlásených), môže sa prihlásiť ešte dnes 16.9.2021.

     Okrem toho je potrebné uhradiť poplatok.  

     bližšie info Bc. Janka Laciňáková

   • Antigénové testy
    • Antigénové testy

     10. 9. 2021

     Vydávanie antigénových testov pre žiakov, ktorí prejavili záujem o antigénove testy bude: 

     • v pondelok 13.9.2021 od 8:00 - 16:00 hod.
     • v utorok 14.9.2021 od 7:00 - 14:00 hod.

     vo vestibule školy.