• Naša škola sa zapojila do projektu

    „Spolu úspešnejší 2"

    ktorý je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

    Program „Spolu úspešnejší 2" je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

    Projekt je zameraný na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov a na úspešné ukončenie vzdelávania maturitnou skúškou i uplatnenie študentov na trhu práce, v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na stredných školách.

    Doučovanie sa bude realizovať v čase mimo vyučovania. Do projektu sa zapojilo 23 pedagogóv. Bude sa realizovať vo všeobecnovzdelávacích predmetoch,teoretických odborných predmetoch, vyučovacie predmety praktického vyučovania, športová príprava.

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
   • Plán obnovy
   • Financované Európskou úniou