• Absolventi sú spôsobilí pracovať v poľnohospodárskej výrobe v odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby pri obrábaní pôdy, pestovaní kultúrnych rastlín, v sadovníctve a zeleninárstve.

    

    

   Učebný pán

   Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti

   Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

   1.

   2.

    3.

    

   spolu

   Všeobecné vzdelávanie

   5

   4

   4

    

   13

   Jazyk a komunikácia

    

    

    

    

    

   slovenský jazyk a literatúra

   1

   1

   1

    

   3

   Človek a hodnoty

    

    

    

    

    

   etická výchova/náboženská výchova

   1

   -

   -

    

   1

   Človek a spoločnosť

    

    

    

    

    

   občianska náuka

   1

   1

   1

    

   3

   Matematika a práca s informáciami

    

    

    

    

    

   matematika

   1

   1

   1

    

   3

   Zdravie a pohyb

    

    

    

    

    

   telesná a športová výchova

   1

   1

   1

    

   3

   Odborné vzdelávanie

   25

   26

   26

    

   77

   Teoretické vzdelávanie

   4

   5

   5

    

   14

   ekonomika

   -

   1

   1

    

   2

   základy botaniky

   2

   -

   -

    

   2

   základy záhradníckej výroby

   1

   1

   -

    

   2

   záhradné stroje, stavby a zariadenia

   1

   -

   -

    

   1

   zeleninárstvo

   -

   1

   2

    

   3

   kvetinárstvo

   -

   1

   1

    

   2

   sadovníctvo

   -

   1

   1

    

   2

   Praktická príprava

   21

   21

   21

    

   63

   odborný výcvik

   21

   21

   21

    

   63

   Disponibilné hodiny

   3

   4

   4

    

   11

   Spolu

   30

   30

   30

    

   90

   Účelové kurzy/ učivo

    

    

    

    

    

   Kurz pohybových aktivít v prírode

   35

   -

    

    

   35

   Kurz na ochranu života a zdravia

   -

   -

   18

    

   18

   Účelové cvičenie

   6

   6

   6

    

   18