• Absolventi samostatne obsluhujú zákazníkov, pripravujú miešané nápoje a dokončujú jedlá priamo pri stole.
    Uplatnenie: vo všetkých podnikoch poskytujúcich stravovacie a občerstvovacie služby.

    Základné údaje o štúdiu

    Školský vzdelávací program   STRAVOVACIE SLUŽBY
    Kód a názov ŠVP   64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
    Stupeň vzdelania   stredné odborné vzdelanie
    Dĺžka štúdia   3 roky
    Forma štúdia   denná
    Spôsob a podmienky ukončenia štúdia   záverečná skúška
      úspešné absolvovanie príslušného ŠkVP
    Doklad o získanom vzdelaní   vysvedčenie o záverečnej skúške
      výučný list
    Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie)   vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3.ročných učebných odborov.
      špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

    Učebný plán

    Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
    1. 2. 3.   spolu
    Všeobecné vzdelávanie 12 8,5 6,5   27
    Jazyk a komunikácia          
    slovenský jazyk a literatúra 1,5 1 1   3,5
    prvý cudzí jazyk 3 3 2   8
    Človek a hodnoty          
    etická výchova/náboženská výchova 1 - -   1
    Človek a spoločnosť          
    občianska náuka 1 - -   1
    Človek a príroda          
    chémia 1 - -   1
    Matematika a práca s informáciami          
    matematika 2 2 2   6
    informatika 1 1 -   2
    Zdravie a pohyb          
    telesná a športová výchova 1,5 1,5 1,5   4,5
    Odborné vzdelávanie 21 24,5 26,5   72
    Teoretické vzdelávanie 6 9,5 9   24,5
    ekonomika 1 1,5 2   4,5
    spločenská komunikácia 1 1 -   2
    hospodárske výpočty - 1 -   5,5
    potraviny a výživa 2 2,5 2   6,5
    technológia - 1,5 2   3,5
    stolovanie 2 2 3   7
    Praktická príprava 15 15 17,5   47,5
    odborný výcvik 15 15 17,5   47,5
    Disponibilné hodiny 4 3,5 4   11,5
    Spolu 33 33 33   99
    Účelové kurzy/ učivo          
    Kurz pohybových aktivít v prírode 35 - -   35
    Kurz na ochranu života a zdravia - 18 -   18
    Účelové cvičenie 6 6 6   18