• Odbor určený pre absolventov učebných odborov napr. kuchár, čašník/servírka,kaderník, predavač, manikér-pedikér, hostinský, inštalatér, murár, stolár, krajčír, technicko-administratívny pracovník ...
    Absolvent si môže založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, môže poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poskytovania poradenskej a rozborovej služby.

    Zoznam učebných odborov, ktorých absolventi môžu študovať v tomto študijnom odbore zistite na sekretariáte SSOŠ SEZ Krompachy.

     

    Základné údaje o štúdiu

    Školský vzdelávací program   PODNIKATEĽSKÉ SLUŽBY
    Kód a názov ŠVP   62 ekonomické vedy, 63, 64 ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
    Stupeň vzdelania   úplne stredné odborné vzdelanie
    Dĺžka štúdia   2 roky
    Forma štúdia   denná, externá
    Spôsob a podmienky ukončenia štúdia   maturitná skúška
      úspešné absolvovanie príslušného ŠkVP
    Doklad o získanom vzdelaní   vysvedčenie o maturitnej skúške
    Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie)   vysokoškolské štúdium najmä ekonomického smeru
      pomaturitné štúdium

    Učebný plán

    Kategórie a názvy vzdelávacích oblasti Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
    1. 2.     spolu
    Všeobecné vzdelávanie 13 12     25
    Jazyk a komunikácia          
    slovenský jazyk a literatúra 3 3     6
    prvý cudzí jazyk 4 4     8
    Človek a spoločnosť          
    občianska náuka 1 1     2
    Človek a príroda          
    chémia 1 -     1
    Matematika a práca s informáciami          
    matematika 2 2     4
    informatika 1 1     2
    Zdravie a pohyb          
    telesná a športová výchova 1 1     2
    Odborné vzdelávanie 20 21     41
    Teoretické vzdelávanie 14 15     29
    ekonomika 2 2     4
    účtovníctvo 2 2     4
    technika služieb v cestovnom ruchu 1 1     2
    marketing 2 2     4
    administratíva a korešpondencia 2 2     4
    manažment 2 2     4
    podnikanie a drobné podnikanie 2 2     4
    podnikateľská komunikácia 1 1     2
    tovaroznalectvo - 1     1
    Praktická príprava 6 6     12
    odborná prax 6 6     12
    Disponibilné hodiny 10 10     20
    Spolu 33 33     66