• Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení

   •  

    K R I T É R I A

    prijímacieho konania pre prijatie žiakov do 1. ročníka štúdia
    v šk. roku 2023/2024

     

    V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. I, piata časť (Prijímanie na výchovu a vzdelávanie), tretí oddiel (Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách), § 101 ods. 1 (Prijímanie do odborného učilišťa a do praktickej školy) a v súlade § 8 vyhl. MŠ SR č.322/2008 o špeciálnych školách (Postup pri prijímaní žiakov do odborného učilišťa, praktickej školy a do stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením) sa v školskom roku 2022/2023 prijímacie konanie bude konať nasledovne:

     

    - prijímanie bez vykonania prijímacej skúšky (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

     

     

    Učebný odbor

    Počet tried

    Počet žiakov

    Forma prijímacej skúšky

    Spôsob ukončenia štúdia

    3686 G 03
    stavebná výroba - murárske práce

    1,5

    21

    bez prijímacej skúšky

    výučný list

    6491  G  01  obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

    1,5

    21

    bez prijímacej skúšky

    výučný list

    4572 G 09 poľnohospodárska výroba – záhradník: kvetinár, zeleninár, sadovník

    1

    7

    bez prijímacej skúšky

    výučný list

     

     

    Uchádzač bude prijatý na základe splnenia týchto podmienok:

     

    1. je žiakom s mentálnym postihnutím  alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím - variant A (pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia), variant B (pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia)
    2. úspešne ukončí vzdelávanie v poslednom 9. ročníku špeciálnej základnej školy alebo v poslednom 9. ročníku špeciálnej triedy ZŠ alebo ukončil povinnú školskú dochádzku a to aj v tom prípade, že neukončí vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončí úspešne (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
    1. zdravotná spôsobilosť pre zvolený odbor (vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania)
    2. súčasťou prihlášky žiaka na štúdium do odborného učilišťa je aj správa z diagnostického vyšetrenia (správa zo psychologického aj  špeciálno-pedagogického vyšetrenia s odporúčaním na prijatie žiaka do odborného učilišťa) vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako 2 roky

     

    Základné kritérium pre určenie poradia uchádzačov bude:

    - priemerný prospech v 1. polroku posledného ročníka štúdia

                                                                                                                                                                                                 

    Pomocné kritériá na určenie poradia uchádzačov pri rovnosti bodov:

    1. lepší priemerný prospech štúdia v 2. polroku predposledného ročníka štúdia
    2. lepšia známka zo správania

     

    Prijatí budú uchádzači do stanoveného počtu v jednotlivých učebných odboroch.

     

    Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného odboru minimálnym počtom uchádzačov, budú so súhlasom zákonného zástupcu urobené presuny prijatých žiakov medzi učebnými odbormi v rámci školy.

     

    Kritériá prijímacie konania sú platné pre 1. a 2. kolo prijímacích skúšok v školskom roku 2022/2023 pre prijatie žiakov do 1. ročníka štúdia v školskom roku 2023/2024. Boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 27.01.2022.

     

     

    Krompachy, 27. 01. 2022                                                         Ing. Ladislav Maturkanič

                                                                                                                    riaditeľ školy