• Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení

   •  

    PLÁN PRIJÍMANIA

     

    do odborov denného štúdia pre školský rok 2023/2024 pre absolventov ZŠ

     

    kód odboru

    názov odboru

    duálne vzdelávanie

    2697 K

    mechanik elektrotechnik

    duálne vzdelávanie

    6405 K

    pracovník marketingu

    duálne vzdelávanie

    6444 H

    čašník, servírka

     

    6445 H

    kuchár

    duálne vzdelávanie

     

     

     

    Prijímacie konanie sa riadi nasledujúcimi právnymi predpismi:

    Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (prijímanie na vzdelávanie v stredných školách § 62 - § 68 zákona, § 150 ods. 8g a § 161k zákona),

    Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (výkon štátnej správy v prvom stupni),

    Zákon č. 61/2015  Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Termíny prijímacích skúšok:

    Uchádzač podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca.

     

    Výsledky prijímacieho konania

    Zoznam uchádzačov bude zverejnený na výveske vo vestibule školy a na webovom sídle školy podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom ministerstvom školstva.

     

    Zápis na štúdium

     

    Prijatý uchádzač, alebo zákonný zástupca neplnoletého prijatého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov prijímacieho konania.

     

    Ak zákonný zástupca uchádzača v uvedenom termíne nezašle potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, rozhodnutie o prijatí je n e p l a t n é (podľa §68 ods. 3 škol. zákona). Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí medzi uchádzačmi neprijatými pre nedostatok miesta a ktorého zákonný zástupca sa proti rozhodnutiu o neprijatí odvolal.

     

    Odvolanie o neprijatí na strednú školu

     

    Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač, alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

     

     

     

     

    K R I T É R I A

    prijímacieho konania pre prijatie žiakov do 1. ročníka štúdia

    v šk. roku 2023/2024

     

         v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, čl. I, piata časť, oddiel tretí – prijímanie na vzdelávanie v stredných školách a v zmysle zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnené niektorých zákonov, a v zmysle zákona 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vedenie Súkromnej strednej odbornej školy EDURAM vydáva tieto pokyny a kritéria pre prijímacie konanie v máji a júni 2023.

     

    1.  4. ročných študijných odborov /ÚSOV/
    1. 6405 K – pracovník marketingu – duálne vzdelávanie
    2. 2697 K – mechanik elektrotechnik – duálne vzdelávanie

    Forma prijímacieho konania:

    1. prijímanie bez vykonania prijímacej skúšky z profilujúcich predmetov /SJL a MAT/

    Uchádzači budú prijatí na základe týchto podmienok:

    • úspešnosť najmenej 80% v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne /SJL, MAT/
    • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
    • zdravotná spôsobilosť

    Základné kritérium pre určenie poradia uchádzačov bude – súčet percent v celoslovenskom Testovaní 9 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

    Pomocné kritéria na určenie poradia uchádzačov pri rovnosti bodov:

    1. zmenená pracovná schopnosť

    2. potvrdenie o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania od zamestnávateľa

    3. lepší priemerný prospech štúdia v 1. polroku 9. roč. ZŠ

    4. úspešný riešiteľ predmetových olympiád

    5. lepší priemerný prospech v II. polroku 8. roč. ZŠ

     

    1. prijímanie na základe vykonania prijímacej skúšky z profilujúcich predmetov /SJL a MAT/

    Uchádzači, ktorí nesplnili podmienky pre prijatie do študijného odboru podľa bodu a.) budú konať prijímacie skúšky  - písomne.

     

         Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomných testov v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom ZŠ.

    Uchádzači budú prijatí na základe týchto podmienok:

    1. úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
    2. zdravotná spôsobilosť

    Základné kritéria pre určenie poradia uchádzačov budú:

    • súčet bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry  a matematiky
    • body za priemerný prospech dosiahnutý na základnej škole

    Žiak môže získať za písomný test:

     • max. počet – zo Slovenského jazyka a literatúry a Matematiky – po 50 bodov
     • min. počet na úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo Slovenského jazyka

         a literatúry a Matematiky – po 10 bodov

    Ďalšie body budú uchádzačom pridelené na základe dosiahnutých priemerov známok v 2. polroku 8. ročníka  a 1. polroku 9. ročníka základnej školy z povinných predmetov (okrem vyučovacích predmetov z výchovným zameraním) určených školským vzdelávacím programom v každom uvedenom období nasledovne:

    Body za priemerný prospech:

    •      1,00 – 50 bodov
    • do 1,50 – 40 bodov
    • do 2,00 – 30 bodov
    • do 2,50 -  20 bodov
    • do 2,75 – 10 bodov
    • nad 2,75 – 0 bodov

    Za priemerný prospech dosiahnutý na základnej škole môže žiak získať maximálne 100 bodov.

    Pomocné kritéria na určenie poradia uchádzačov pri rovnosti bodov:

    1. zmenená pracovná schopnosť
    2. potvrdenie o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania od zamestnávateľa
    3. lepší súčet percent v celoslovenskom Testovaní 9 ročníkov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
    4. úspešný riešiteľ predmetových olympiád.

     

    Žiaci prihlásení na 1. a zároveň aj 2. termín budú v bodovaní zvýhodnení o 100 bodov.

    V prípade duálneho vzdelávania, zákonný zástupca žiaka priloží k prihláške o štúdium v systéme duálneho vzdelávania potvrdenie, ktoré vydáva zamestnávateľ. Pre študijný odbor

     

    v duálnom vzdelávaní bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov podľa počtu získaných bodov. Prijímacia skúška žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa bude konzultovať individuálne, prostredníctvom výchovných poradcov oboch škôl.

    Prijímacej skúšky sa v II. kole môžu zúčastniť aj žiaci, ktorí ju v máji vykonali neúspešne. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu získaných bodov.

    Prijatí budú uchádzači do stanoveného počtu v jednotlivých odboroch.

     

    1. 3 ročných učebných odborov (SOV):

     

    1. 6444 H - čašník, servírka – duálne vzdelávanie
    2. 6445 H – kuchár

     

    Forma prijímacie konania – prijímanie bez vykonania prijímacej skúšky .

    Uchádzači budú prijatí na základe týchto podmienok:

    1. úspešné ukončenie 9 ročníka základnej školy
    2. zdravotná spôsobilosť

     

    Základné kritérium pre určenie poradia uchádzačov bude:

    • lepší priemerný prospech štúdia v 1. polroku 9 ročníka základnej školy

     

    Pomocné kritéria na určenie poradia uchádzačov pri rovnosti bodov:

    1. zmenená pracovná schopnosť
    2. potvrdenie o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania od zamestnávateľa
    3. súčet percent v celoslovenskom Testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
    4. úspešný riešiteľ predmetových olympiád
    5. lepší priemerný prospech v 8 ročníku základnej školy

     

    V prípade duálneho vzdelávania, zákonný zástupca žiaka priloží k prihláške o štúdium v systéme duálne vzdelávania potvrdenie, ktoré vydáva zamestnávateľ. Pre učebný odbor

     

    v duálnom vzdelávaní bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov podľa počtu bodov. Prijatí budú uchádzači do stanového počtu v jednotlivých odboroch.

     

    1. 2 ročných učebných odborov (NSOV):

     

    1. 2478 F – strojárska výroba
    2. 3169 F – praktické práce
    3. 3686 F – stavebná výroba

     

    Forma prijímacieho konania – prijímanie bez vykonania prijímacej skúšky.

     

    Uchádzači budú prijatí na základe týchto podmienok:

    1. úspešné ukončenie najmenej 5 ročníka základnej školy po deviatich rokoch školskej dochádzky
    2. zdravotná spôsobilosť

     

    Základné kritérium pre určenie poradia uchádzačov bude – najvyšší ukončený ročník základnej školy.

     

    Pomocné kritéria na určenie poradia uchádzačov pri rovnosti bodov:

    1. lepšia známka zo správania
    2. lepší priemerný prospech v rovnakom ročníku.

    Prijatí budú uchádzači do stanoveného počtu v jednotlivých odboroch.

     

    Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

     

    O prijatí žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva alebo 2 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) v súlade s kritériami prijímacieho konania. Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.

     

    Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného odboru minimálnym počtom uchádzačov, budú so súhlasom zákonného zástupcu urobené presuny prijatých žiakov medzi odbormi v rámci školy.

    Kritéria platia pre  1. a 2. kolo prijímacích skúšok v školskom roku 2022/2023 a pre prijatie žiakov  1. ročníka štúdia v školskom roku 2023/2024. Boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 27. 01. 2022.

     

     

    Krompachy, 18. 02. 2022                                                              Ing. Ladislav Maturkanič

                                                                                                                    riaditeľ školy