• Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení

   •  

    K R I T É R I A

    prijímacieho konania pre prijatie žiakov do 1. ročníka štúdia
    denného /externého/ nadstavbového štúdia
    v šk. roku 2023/2024

     

    V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, čl. I, piata časť, oddiel tretí a § 69 – prijímanie na externú alebo kombinovanú formu a na nadstavbové štúdium v SŠ, vedenie Súkromnej strednej odbornej školy EDURAM vydáva tieto pokyny a kritéria pre prijímacie konanie v júni 2023.

    Odbory pre prijatie do:

    • 2 – ročného nadstavbového štúdia
    1. 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
    2. 6403 L podnikanie v remeslách a službách
    3. 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie kovov

    Forma prijímacieho konania - prijímanie bez vykonania prijímacej skúšky

    • úspešné ukončenie príslušného SOV
    • zdravotná spôsobilosť

    Základné kritérium pre určenie poradia uchádzačov bude – priemerný prospech za II. polrok 3. ročníka SOV.

    Pomocné kritéria na určenie poradia uchádzačov pri rovnosti bodov:

    1. lepší priemerný prospech za 2. ročník SOV

    2. lepší priemerný prospech za 1. ročník SOV

    Prijatí budú uchádzači do stanoveného počtu v jednotlivých odboroch.

    Uchádzači predložia do 20.6.2023 tieto doklady (resp. kópie):

    1. vysvedčenia za 1. až 3. ročník SOV
    2. výučný list
    3. vysvedčenie o záverečnej skúške
    4. rodný list
    5. zdravotná spôsobilosť

    Kritéria boli schválené pedagogickou radou 27.01.2022.

     

    Krompachy, 18. 02. 2022                                                         Ing. Ladislav Maturkanič

                                                                                                                    riaditeľ školy