• Čo je ŠKOLSKÝ PARLAMENT a aké má poslanie?

    1. ŠP pôsobí pri SSŠ EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy, ktorá je aj jeho sídlom.
    2. ŠP reprezentuje všetkých žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.

    Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu

    1. ŠP je zriadený podľa § 26 zákona a v súlade s vyhláškou s pôsobnosťou v rámci SSŠ EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy.
    2. ŠP je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby pri tom neporušovala iné zákony platné v Slovenskej republike.

    Činnosť školského parlamentu

    1. Školský parlament:
    1. sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
    2. sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
    3. zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
    4. volí zástupcu žiakov do Rady školy, ak ide o strednú školu,
    5. podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.
    6. ŠP je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŠP. Na platné uznesenie ŠP vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŠP. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
    7. Na činnosť ŠP dohliada pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy – Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská, ktorý nemá hlasovacie právo, a ktorý sa zúčastňuje na zasadnutí ŠP. Úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu ŠP a informovať spolu s predsedom ŠP vedúcich zamestnancov školy o záveroch ŠP.

    Členovia Školského parlamentu pri SSOŠ EDURAM Krompachy

     

    I. CM              Martin Vietoris

    II. CM             Soňa Lonská - predseda

    III. CM            Marek Biroš - podpredseda

    IV. CM           Sofia Kollárová - tajomník

    I. B                  Stanislav Pačan

    II. B                 Miriama Kaščáková

    III. B               Marko Krupko

    I. N                  Terézia Filipová

    II. N                 Rastislav Richnavský

     

    Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská

    koordinátorka školského parlamentu

  • Dokumenty