• SSŠ EDURAM je zapojená do projektu : Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou pod názvom:

    "Škola pre život"

           Hlavným cieľom projektu „Škola pre život“ je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zlepšenia študijných výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej gramotnosti, IKT a jazykových zručnosti, predovšetkým pre znevýhodnené skupiny, do ktorej patria žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/, zo sociálne znevýhodneného prostredia /SZP/ a žiaci z marginalizovaných rómskych komunít /MRK/. Naplnením hlavného cieľa súkromná spojená stredná škola Eduram výrazným spôsobom pomôže svojim žiakom jednak pri ďalšom vzdelávaní, ako aj pri uplatnení sa v budúcom pracovnom živote. Škola si dala za úlohu pomôcť svojim žiakom byť úspešnejšími vo svojej škole, zvládať učivo, aktívne sa podieľať na vyučovacom procese, aktívne využívať ich voľný čas na rozvoj ich gramotnosti a predovšetkým prepojiť vzdelávanie s praxou, aby sa ľahšie uplatnili na trhu práce.
           Projekt má jednu hlavnú aktivitu. Hlavná aktivita 1 je tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, prírodovedných, jazykových, IKT zručností a finančnej gramotnosti, v ktorej sú zahrnuté mimoškolské aktivity (záujmové krúžky). K hlavnej aktivite patrí aj podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom vytvorenia pedagogických klubov, kde si pedagógovia vymenia skúsenosti, osvedčené postupy a metódy vzdelávania. Súčasťou hlavnej aktivity je riadenie projektu, ktoré bude vykonávané prostredníctvom mzdových výdavkov pracovníkov implementujúcich na projekte.
           Do projektu bude zapojených 334 účastníkov. Z toho 31 pedagogických odborných zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácií pedagogických klubov a záujmových útvarov.