• Občianske združenie Papilion

    Cieľom OZ Papilion je v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečiť ich aktívnu ochranu a využívať účinné nástroje na predchádzanie resp. riešenie prvých príznakov záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a ... viac

    Telefonická linka Detskej istoty

    Na bezplatné číslo telefónu 0800 500 500 môže zavolať každý, kto potrebuje pomoc alebo chce pomôcť! LDI je prvou telefonickou linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže v SR. Svoje služby poskytuje od r.1996, ako jediná pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov, je bezplatná, anonymná, odborne garantovaná. Jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej, alebo stresujúcej situácii. Rozhovor vedie odborník, schopný kvalifikovane usmerniť dialóg a poskytnúť dieťaťu vhodné informácie. Linka detskej istoty teda poskytuje:

    • priestor pre komunikáciu
    • jednorázové ako i opakované poradenstvo
    • všeobecné i cielené informácie
    • sociálno-právne poradenstvo
    • krízovú intervenciu
    • v širokom zábere sa podieľa na osvetovej a preventívnej činnosti

    Na Linku detskej istoty sa môžu obrátiť i dospelí - rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.

    Internetová linka detskej istoty

    Poradňa online formou chatu je obvykle pripravená každý deň, vrátane víkendov a sviatkov od 17.00 do 21.00 hodiny na stránke www.pokec.sk.
    Ak sa nám z dôvodu vyťaženosti konzultantov nepodarí túto službu obsadiť, nájdete vždy pomoc na telefónnom čísle 0800 500 500!