• Výchovný poradca školy: Mgr. Lukáš Harmam

    Konzultácie:
    Nepárny kalendárny týždeň - PONDELOK v čase: 8:00 - 9:30
    Párny kalendárny týždeň - PONDELOK v čase: 12:00 - 13:30

    Kontakt: mail: vychovnyporadca@eduram.sk

    Miestnosť: 2. poschodie č. dverí 42

    Hlavná úloha výchovného poradcu je poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

     

    Obsahom práce výchovného poradcu je:

    • pomoc pri školských problémoch – zhoršený prospech, zlá adaptácia na školské prostredie, príprava na vyučovanie, problémy s učením, špecifické poruchy učenia,
    • pomoc pri osobných problémoch,
    • zabezpečenie a sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci prostredníctvom Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne,
    • primárna prevencia sociálno-patologických javov,
    • profesijné smerovanie, zabezpečenie testov profesijnej orientácie prostredníctvom psychológov,
    • informačné dni, dni otvorených dverí, konzultačné dni,
    • osobné individuálne pohovory so zameraním na vysoké školy,
    • komplexné informácie o vysokých školách a možnostiach štúdia na vysokých školách,
    • prípravné kurzy na vysoké školy,
    • pomoc pri vypisovaní a odosielaní prihlášok na vysoké školy a všetky náležitosti s tým spojené ( tlačivá, potvrdenia, vysvedčenia, diplomy, známky, platby ), elektronické vypísanie prihlášok na vysoké školy.