• História školy

   • 18. apríla 1948 sa položil základný kameň závodu SEZ Krompachy, ktorý dal prácu mnohým ľudom z mesta i okolia. S výrobou sa začalo spočiatku v priestoroch starej mediarne. V tom istom roku sa začala i výstavba nového závodu. Štruktúra novej výroby nútila robotníkov, aby sa učili novým remeslám. Zo zámočníkov sa stavali nástrojári, ktorí začali pripravovať novú výrobu. Vzhľadom k zvýšeným potrebám kvalifikovaných pracovníkov, hlavne v oblasti elektrotechniky a strojárstva, bolo v októbri 1957 zriadené Učňovské stredisko ako samostatný úsek v rámci podniku SEZ Krompachy a zabezpečovalo prípravu kvalifikovaných robotníkov v trojročných učebných odboroch strojárskeho a elektrotechnického zamerania. Jeho prvým vedúcim bol František Kačmárik.

         Teoretické vyučovanie zabezpečovala Učňovská škola miestneho hospodárstva v Gelnici. Učňovská škola v Krompachoch vznikla 1. septembra 1961, keď bola Učňovská škola v Gelnici zrušená. Škola bola umiestnená do priestorov starej krompašskej nemocnice. Prvým riaditeľom krompašskej učňovskej školy bol až do augusta r. 1962 p. Rudolf Bakoš. Mal veľmi sťažené podmienky práce - najmä čo sa týkalo technického a kádrového zabezpečenia. Po odchode Rudolfa Bakoša na Odborné učilište v Prakovciach v auguste 1962 prevzal vedenie školy p. Jozef Bobko, ktorý dovtedy pôsobil na ZDŠ v Kluknave. V decembri 1963 odstúpil Jozef Bobko z funkcie riaditeľa zo zdravotných dôvodov a ďalej pôsobil ako učiteľ. Od 1. januára vykonával funkciu riaditeľa školy p. František Medvec. V roku 1976 bolo Učňovské stredisko premenované na Stredisko praktického vyučovania pri SEZ n.p. Krompachy.

    Ďalší kvalitatívny zlom nastal 1. septembra 1978, kedy škola bola zaradená do siete stredných odborných učilíšť a orientácia prípravy robotníckej mládeže bola zameraná na novokoncipované učebné a študijné odbory. Vzhľadom na zvyšovanie počtu tried i žiakov a výrazné zvýšenie dynamiky výroby v koncernovom podniku SEZ Krompachy bol 1. novembra 1980 položený základný kameň výstavby nového komplexu stredného odborného učilišta na Maurerovej ulici. V novom zariadení sa začalo vyučovať v októbri 1986. Následne bola daná do prevádzky športová hala a v ďalších rokoch sa vybudovala krytá plaváreň. Postupne sa dobudovali odborné učebne elektrických meraní, základov elektrotechniky a fyziky, výpočtovej techniky a neskôr strojopisu. 1.septembra 1984 bolo SOU pre teoretické vyučovanie a Stredisko praktického vyučovania premenované na Stredné odborné učilište elektrotechnické Krompachy. Riaditeľom sa stal Ing. Milan Cuker, zástupcom pre teoretické vyučovanie Rudolf Petrovský, zástupca pre praktické vyučovanie Ing. Václav Hraběta a zástupca pre výchovu mimo vyučovania Dana Katová.

    Rozhodnutím ministerstva hospodárstva SR č.60/1991 zo dňa 29. marca 1991 bolo zriadené Stredné odborné učilište v Krompachoch ako štátna príspevková organizácia a stalo sa tak samostatným právnym subjektom. Jej zriaľovateľom bolo Ministerstvo hospodárstva SR. V roku 2001 od 1. júla sa stal zriaďovateľom Krajský úrad v Košiciach a od 1. júla 2002 bol zriaďovateľom Košický samosprávny kraj. 12. septembra 1991 bola zriadená Školskou správou Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická. V priebehu roku 2000 sa praktické vyučovanie presahovalo taktiež do zrekonštruovaných priestorov školy na Maurerovej ulici. Do konca školského roka 2003/2004 zastával funkciu riaditeľa školy Ing. Milan Cuker. V školskom roku 2004/2005 sa stal riaditeľom Ing. Juraj Jánošík.

    Obdobie rokov 2001 - 2004 bolo charakterizované neustálymi organizačnými zmenami. Dochádzalo k častým zmenám zriaďovateľa : Ministerstvo školstva, Krajský úrad v Košiciach, Košický samosprávny kraj. Dochádza k zmene vo financovaní školstva a mnohým ďalším úpravám. Škola je čoraz viac finančne poddimenzovaná a je zanedbávaná aj základná údržba školy. Nepriaznivý vývoj vyvrcholil v r. 2004, keď poslanci Košického samosprávneho kraja prerokovali návrh plánu racionalizačných opatrení na úseku odborného a učňovského školstva. Na základe predložených analýz a záverov malo dôjsť k zrušeniu školy v Krompachoch. Žiaci sa mali pripravovať na budúce povolanie v učňvských a odborných školách v Spišskej Novej Vsi. Tento krok by znamenal výrazný útlm prírastku absolventov stredného odborného školstva pre spádovú oblasť Krompachy a podstatne zníženie dostupnosti štúdia pre žiakov zo sociálne slabších rodín. Vďaka iniciatíve predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti SEZ Krompachy a.s. pána Ing. Imricha Smaržíka a celého predstavenstva spoločnosti došlo k rokovaniam na Ministerstve školstva SR a Košického samosprávneho kraja v Košiciach. Po intenzívnych rokovaniach rozhodnutím Ministerstva školstva SR bola s účinnosťou od 1. septembra 2005 do siete stredných škôl zaradená Súkromná združená stredná škola elektrotechnická v Krompachoch s 10 učebnými a 3 študijnými odbormi uvedenými v zriaďovacej listine. Zriaďovateľom sa stáva SEZ Krompachy a.s. riaditeľom školy sa stal Mgr. Andrej Dudič. Od 1. septembra 2008 sa zmenil názov školy na Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy.

    Od 10. marca 2014 sa stal riaditeľom školy Ing. Ladislav Maturkanič.

    Od 1.9.2015 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola SEZ Krompachy. Organizačné zložky školy sú:

    • Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
    • Súkromné odborné učilište SEZ Krompachy

    Od 1.9.2018 sa mení názov školy na Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Organizačné zložky školy sú:

    • Súkromná stredná odborná škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
    • Súkromné odborné učilište EDURAM, Maurerova 55, Krompachy

    Zriadovateľom školy sa s účinnosťou od 1.9.2018 stala EDURAM s.r.o.