• Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení 

   • Prijímacie skúšky - II. kolo

   • Riaditeľ  Súkromnej spojenej školy EDURAM ako príslušný správny orgán  podľa §66 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 12.05.2022

    povoľuje konanie

    II. kola prijímacích skúšok

    na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka.

     

    4. ročné študijné odbory                                                                  počet voľných miest

    • 6405 K pracovník marketingu                                                                                   1
    • 2697 K mechanik elektrotechnik                                                                               2

     

     

    3. ročné učebné odbory                                                                    počet voľných miest

    • 6444 H čašník, servírka                                                                                          1
    • 6445 H kuchár                                                                                                         1
    • 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika                                              5

     

    2. ročné učebné odbory                                                                    počet voľných miest

    • 3161 F praktická žena                                                                                               11
    • 3686 F stavebná výroba                                                                                             0
    • 2478 F strojárska výroba                                                                                          21

    II. kola prijímacích skúšok

    na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka Súkromného odborného učilišťa EDURAM.

     

    3. ročné učebné odbory                                                                     počet voľných miest

    • 6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál                                      12
    • 3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce                                                           7

    Odôvodnenie: Riaditeľ školy na základe nenaplneného počtu žiakov v jednotlivých odboroch povoľuje konanie 2. kola prijímacích skúšok.

    Poučenie.: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia zriaďovateľa EDURAM prostredníctvom riaditeľa školy.

     

    V Krompachoch, 27.5.2022

    Ing. Ladislav Maturkanič

    riaditeľ školy

   • Výsledky prijímacieho konania na šk. rok 2022/2023

   • Študijný odbor: 2697 K mechanik elektrotechnik  – duálne vzdelávanie

     

    P              ST            PS          P8+P9           zvýhodnenie      SP             P kód                    PZ

    1.  ME006           42        30                    100                  172                  PP                   PZ
    2.  ME010           81        80                                            161                  PP                         PZ
    3.  ME001           52        0                      100                  152                  PP                   PZ
    4.  ME009           45                                100                  145                  PP                   PZ
    5.  ME004           70        70                                           140                  PP                   PZ
    6.  ME007           31        0                      100                  131                  N5                   X
    7.  ME005           67        60                                           127                  PP                   PZ
    8.  ME002           59        60                                           119                  PP                   PZ
    9.  ME012           54        60                                           114                  PP                   PZ
    10.  ME003           49        60                                           109                  PP                                
    11.  ME011           47        60                                           107                  PP                   X
    12.  ME013           42        40                                             82                  PP                   PZ
    13.  EM001           45        30                                              75                  PP                   PZ
    14.  ME014           44        10                                             54                  PP                   PZ
    15.  ME008           0          40                                             40                  N1                   X                                                                                                        

    P – poradie podľa kritérií

    ST – kód žiaka

    PS – súčet bodov z prijímacej skúšky z MAT a SJL

    P8+P9 – súčet bodov za priemerný prospech v 1. polroku 9. roč. a v 2. polroku 8. roč.

    ZV – zvýhodnenie ( prihláška na 1. a 2. termín )

    SP – súčet PS+P8+P9

    P kód – kód rozhodnutia

    PP – prijatý/á vykonaním prijímacej skúšky

    N1 – neprítomný/á na prijímacích skúškach

    N5 – nevyhovel

    NM – neprijatý/á pre nedostatok miesta

    PZ – potvrdenie zápisu

    Z – prijatý, zapísaný

    X – nezapísaný, zrušenie prijatia

  • Študijný odbor: 6445 H kuchár

    

   P              ST                                      P kód              PZ

   1.  KU006                                   P1                  
   2.  KU003                                   P1                   
   3.  KU005                                   P1                  
   4.  KU007                                   P1                  
   5.  KU002                                   P1                  
   6.  KU001                                   P1                  
   7.  KU004                                   P1                  
   8.  KU007                                   NM                
   9.  KU008                                   NM                
   10.  KU009                                   NM                
   11.  KU010                                   NM                
   12.  KU011                                   NM                            

    

    

    

   P – poradie podľa kritérií

   ST – kód žiaka

   P kód – kód rozhodnutia

   P1 – prijatý/á bez prijímacej skúšky

   N1 – neprítomný/á na prijímacích skúškach

   N5 – nevyhovel

   NM – neprijatý/á pre nedostatok miesta

   PZ – potvrdenie zápisu

   Z – prijatý, zapísaný

   X – nezapísaný, zrušenie prijatia

  • Študijný odbor: 6444 H čašník, servírka

    

   P              ST                                      P kód              PZ

   1.  ČA006                                   P1                  
   2.  ČA005                                   P1                   
   3.  ČA004                                   P1                  
   4.  ČA001                                   P1                  
   5.  ČA002                                   P1                  
   6.  ČA003                                   P1                  
   7. ČA007                                    NM
   8. ČA008                                    NM
   9. ČA009                                    NM

    

    

   P – poradie podľa kritérií

   ST – kód žiaka

   P kód – kód rozhodnutia

   P1 – prijatý/á bez prijímacej skúšky

   N1 – neprítomný/á na prijímacích skúškach

   N5 – nevyhovel

   NM – neprijatý/á pre nedostatok miesta

   PZ – potvrdenie zápisu

   Z – prijatý, zapísaný

   X – nezapísaný, zrušenie prijatia

  • Študijný odbor: 2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika

    

   P              ST                                      P kód              PZ

   1.  EM004                                   P1                  
   2.  EM002                                   P1                   
   3.  EM003                                   P1                  
   4.  EM001                                   P1                  

    

    

   P – poradie podľa kritérií

   ST – kód žiaka

   P kód – kód rozhodnutia

   P1 – prijatý/á bez prijímacej skúšky

   N1 – neprítomný/á na prijímacích skúškach

   N5 – nevyhovel

   NM – neprijatý/á pre nedostatok miesta

   PZ – potvrdenie zápisu

   Z – prijatý, zapísaný

   X – nezapísaný, zrušenie prijatia

  • P              ST            PS          P8+P9            zvýhodnenie      SP            P kód             PZ

   1.  PM005           56        60                    100                  216                  PP             PZ
   2.  PM006           54        40                    100                  194                  PP             PZ      
   3.  PM004           33        50                    100                  183                  PP             PZ
   4.  PM002           66        60                                           126                  PP              X
   5.  PM007           75        50                                           125                  PP             PZ      
   6.  PM003           57        60                                           117                  PP               X
   7.  PM009           49        30                                            79                  NM            PZ
   8.  PM001           44        10                                              54                  NM             X
   9.  PM008           26        20                                             46                  NM                     

    

    

    

   P – poradie podľa kritérií

   ST – kód žiaka

   PS – súčet bodov z prijímacej skúšky z MAT a SJL

   P8+P9 – súčet bodov za priemerný prospech v 1. polroku 9. roč. a v 2. polroku 8. roč.

   ZV – zvýhodnenie ( prihláška na 1. a 2. termín )

   SP – súčet PS+P8+P9

   P kód – kód rozhodnutia

   PP – prijatý/á vykonaním prijímacej skúšky

   N1 – neprítomný/á na prijímacích skúškach

   N5 – nevyhovel

   NM – neprijatý/á pre nedostatok miesta

   PZ – potvrdenie zápisu

   Z – prijatý, zapísaný

   X – nezapísaný, zrušenie prijatia

   • Prijímacie konanie

   • Kritéria prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvého ročníka

    Súkromná stredná odborná škola EDURAM

    4-ročné študijné odbory

    • 6405 K pracovník marketingu - duálne vzdelávanie
    • 2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

    3-ročné učebné odbory

    • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
    • 6444 H čašník, servírka - duálne vzdelávanie
    • 6445 H kuchár

    2-ročné učebné odbory

    • 2478 F strojárska výroba
    • 3161 F praktická žena
    • 3686 F stavebná výroba
  • Kritériá

  • Kritéria prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvého ročníka

   Súkromná stredná odborná škola EDURAM

   2-ročné nadstavbové štúdium

   • 2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia
   • 6403 L podnikanie v remeslách a službách
   • 2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
  • Kritériá

  • Kritéria prijímacieho konania pre prijatie žiakov do prvého ročníka

   Súkromné odborné učilište EDURAM

   • 3686 G 03 stavebná výroba - murárske práce
   • 6491 G 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
  • Kritériá