• Školský psychológ

    „Najdôležitejším výsledkom každého vzdelania je poznanie samého seba.“
                                                                                                  Ernst Feuchtersleben

     

    Školská psychologička:  
    Kontakt: Kabinet č. 42 (2. poschodie)
    Email: psycholog@eduram.sk
    Konzultačné hodiny: utorok 8:30 - 10:30 pre žiakov a učiteľov
      štvrtok 14:00 - 16:00 pre rodičov

    • Po dohode emailom je možná konzultácia aj v iných hodinách a dňoch
     

    Informovaný súhlas   Užitočné odkazy    Kedy vyhľadať školského psychológa?

    Žiaci :

    • Ak sa potrebujete zdôveriť niekomu s problémom;
    • Ak máte osobné konflikty so spolužiakmi, kamarátmi, rodičmi alebo učiteľmi;
    • Ak máte problémy s učením, ako sú napríklad ťažkosti s pozornosťou, sústredením, motiváciou;
    • Ak máte problémy so zvládaním záťaže týkajúcej sa školského prostredia, ako napríklad tréma, stres a strach zo skúšania;

    Rodičia:

    • Ak sa chcete porozprávať o výchovno – vzdelávacích problémoch dieťaťa
    • Ak sa chcete porozprávať o optimálnych postupoch pri výchove a vzdelávaní
    • dieťaťa

    Učitelia:

    • Ak chcete konzultovať a riešiť výchovné a výučbové problémy žiakov
    • Ak chcete zlepšiť sociálnu klímu triedy, prípadne spoluprácu medzi vami a žiakmi

    Náplň práce

    Činnosť školského psychológa upravuje zákon č. 317/2009 Z. z. (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch), § 20 ods. 2):

    Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

    Všeobecnou náplňou práce školského psychológa je činnosť:

    1. Preventívna – zameriava sa na predchádzanie vzniku problémov vo výchovno-vzdelávacom procese, zabezpečuje zdravý osobnostný vývin žiakov a učiteľov školy;
    2. Identifikačno-diagnostická – poznávanie osobnosti žiaka a identifikácia problémov v učení a správaní, s cieľom odstrániť resp. zmierniť tieto problémy.
    3. Intervenčná – uskutočňovanie zmien vo vonkajších vzťahoch medzi jednotlivými subjektmi školy, ale tiež zásah do vnútorného stavu dieťaťa.
    4. Poradenská – poskytuje konzultácie žiakom, rodičom a deťom v oblastiach, ktoré majú dopad na výchovno – vzdelávací proces.


    Etika práce:
    - Pri svojej práci je školský psychológ viazaný povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a riadiť sa Etickým kódexom školského psychológa.
    Celé znenie kódexu nájdete na tomto odkaze: http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/etika-prace